Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZKUŠEBNÍ ŘÁD KE STAŽENÍ

JdeTo Klub, z. s.

U Sokolovny 140/2, Ostrava - Petřkovice

IČ: 047 89 997
 

 

Zkušební řád zkoušek canisterapeutických týmů

schválený členskou schůzí dne 7. června 2017

 

 

Filozofie canisterapeutické praxe a zkoušek canisterapeutických týmů:

 

Zkoušky canisterapeutických týmů mají za cíl prověřit připravenost týmu na realizaci canisterapeutické praxe. Zároveň jsou malým workshopem, tj. jsou určeny ke sdílení přístupů a nápadů. Kladně se hodnotí originalita a vlastní invence.

 

Canisterapeutický tým se stává vzorem pro své klienty, a to zejména ve svém chování ke zvířeti, jež jej doprovází. Klademe proto maximální důraz na vhodné zacházení se zvířetem, které stojí na oboustranné komunikaci a empatii (zvíře má právo odmítnout spolupráci, či vyjádřit obavy a terapeut by měl zvířeti vyhovět; zvíře je o spolupráci žádáno a je za ni odměňováno).

 

Základem práce canisterapeutického týmu je laskavé a vstřícné chování ke všem zúčastněným. Canisterapeutický tým (člověk i pes) by měl být komunikativní a jeho základními cíli by měla být aktivizace klientů (jejich podpora a rozvoj jejich dovedností a schopností, probuzení zájmu, prožitek úspěchu...) a zlepšení jejich niterních pocitů (uvolnění, sebeuvědomění, radost...). K naplnění těchto základních cílů by se samotný tým měl cítit dobře, aby měl dostatek vnitřní energie, kterou bude předávat dál. Terapeut se sestavením programu canisterapeutické praxe (volbou vhodných aktivit, výběrem či úpravou prostředí, volbou cílových skupin...) snaží vyjít vstříc potřebám a přáním klientů, zvířete i potřebám svým, neboť pocit bezpečí a pohody je základem pro jakékoliv aktivity. Terapeut dbá na dostatek odpočinku zvířete!

 

Každý canisterapeutický tým je jedinečný. Canisterapeutický tým se průběžně vzdělává a rozvíjí a o své nabyté zkušenosti a nápady se dělí s ostatními canisterapeutickými týmy, jelikož náš cíl je společný. Sdílení nám umožňuje poskytnout našim klientům tu nejlepší možnou službu. Dostatečně široký repertoár aktivit zároveň umožňuje týmu maximálně vyzdvihnout své přednosti ve prospěch klientů i zvířete. Cílem přípravy zvířete není naučit zvíře, že „musí to či ono vydržet“, ale rozvíjet jeho vlohy a připravit jej na praxi tak, aby se cítilo bezpečně a činnost jej bavila.

 

Nepřípustným chováním je psychický nebo fyzický nátlak ve všech svých formách! Nerespektování stresové komunikace zvířete! Přetěžování zvířete! Násilí jakéhokoliv druhu nebude tolerováno!

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ZKOUŠEK

Zkoušky probíhají v pohodové a neformální atmosféře. Psovodi-terapeuti mají možnost psa po celou dobu zkoušek odměňovat, slovně podporovat a používat libovolné povely a pokyny, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

 

Zkoušky se mohou konat v libovolném prostředí. Upřednostňováno je prostředí, které odpovídá běžnému prostředí pro realizaci canisterapeutické praxe (např. travnaté hřiště, vnitřní prostory s kobercem apod.). Není vhodné, aby se zkoušky konaly například v mrazu, v dešti, na extrémně kluzké podlaze apod., jelikož v takových podmínkách nebude realizována ani canisterapeutická praxe. V propozicích zkoušek bude místo konání popsáno.

 

Zkoušky jsou stejné pro všechny týmy bez ohledu na jejich praxi a zkušenosti. Podle celkového bodového hodnocení může tým obdržet certifikát CT týmu ve třech úrovních:

 

úroveň „C“         povinnost opakovat zkoušky za 12 měsíců (99 a méně bodů)

úroveň „B“         povinnost opakovat zkoušky za 24 měsíců (100  - 119 bodů)

úroveň „A“         povinnost opakovat zkoušky za 36 měsíců (120 a více bodů)

Přílohou certifikátu bude i slovní hodnocení týmu. Certifikát a slovní hodnocení bude účastníkům zasláno do 30ti dnů ode dne konání zkoušek.

Certifikáty a slovní hodnocení jsou u JdeTo Klubu, z. s. archivovány min. po dobu 5ti let.

 

V případě, že zkoušku posuzuje pouze jeden zkušební komisař, musí být všechny disciplíny natočeny a archivovány po dobu 36 měsíců pro případné následné zhodnocení objektivity takové zkoušky.

Hodnotí-li zkoušky dva a více zkušebních komisařů, uděluje bodové hodnocení každý zvlášť a výsledky příslušného týmu se poté zprůměrují. Natáčení za přítomnosti dvou a více zkušebních komisařů není povinné, ale je možné.

Účastníci si mohou ze zkoušek pořizovat foto a video dokumentaci, ale pouze pro soukromé účely. Na žádost zkušebních komisařů jsou povinni takovou dokumentaci poskytnout ve prospěch JdeTo Klubu, z. s., a to zdarma.  JdeTo Klub, z. s. je oprávněn foto a video dokumentaci účastníků a zkušebních komisařů ze zkoušek používat k prezentaci práce spolku a k doplnění svých vzdělávacích akcí. Přihláškou na zkoušky dává psovod souhlas s pořizováním záznamů a s jejich zveřejněním pro výše popsané účely.

 

Tým = pes a psovod-terapeut

Pokud má psovod-terapeut více psů, tvoří s každým z nich samostatný tým, a to při absolvování povahového testu týmu (oddíl 2) a poslušnosti (oddíl 3). Canisterapeutické dovednosti týmu (oddíl 4) je možné po dohodě (= není to povinné) se zkušebními komisaři absolvovat i s více psy najednou. Představení týmu (oddíl 1) se vždy dělá pouze jednou pro psovoda-terapeuta a všechny jeho psy.

Tým se též může skládat z jednoho psa a dvou či více terapeutů. V takovém případě se všichni terapeuti účastní minimálně přezkoušení canisterapeutických dovedností týmu (oddíl 4) a představení týmu (oddíl 1). V ostatních disciplínách (oddíl 2 a 3) dle dohody se zkušebním komisařem.

 

Jeden pes může na zkoušku v tentýž den nastoupit pouze s jedním psovodem-terapeutem.

Pokud jeden pes provozuje CT praxi s různými psovody-terapeuty, tvoří s každým z nich unikátní tým. Každý takový tým je povinen samostatně zkoušku absolvovat.

 

DECERTIFIKACE TÝMU

Jakmile kterýkoliv ze zkušebních komisařů zjistí, že certifikovaný canisterapeutický tým se dopouští psychického nebo fyzického nátlaku vůči zvířeti, přetěžuje zvíře, či se na něm dopouští násilí, bude neprodleně členské schůzi KOIRA klubu, z. s. předložen návrh na odebrání certifikátu. Návrh na odebrání certifikátu může být podán i pro jiné vážné porušení etických norem pro vykonávání canisterapeutické praxe - např. nevhodné chování a vystupování vůči klientům. Po schválení decertifikace, bude tato skutečnost vhodným způsobem zveřejněna.

 

SEZNAM CERTIFIKOVANÝCH TÝMŮ

Na webových stránkách JdeTo Klubu, z. s. bude zveřejněn seznam certifikovaných týmů (jméno, příjmení, datum a místo narození, jméno a plemeno psa, datum zkoušky a platnost certifikátu). V případě, že psovod certifikovaného týmu bude zároveň členem JdeTo Klubu, z. s., budou na webových stránkách zveřejněny i kontakty na tento canisterapeutický tým a tým bude spolkem doporučován klientům a organizacím.

 

PODMÍNKY K ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH

 

 • Podle zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů se nesmí zkoušek zúčastnit psi s kupírovanýma ušima.

 • V den zkoušek musí pes dosáhnout věku nejméně 18ti měsíců ; terapeut věku 18ti let

 • Psovod se prokáže očkovacím průkazem psa potvrzujícím pravidelnou veterinární péči (očkování proti vzteklině, parvoviróze, inf. zánětu jater atd.).

 • Pes musí být v dobrém zdravotním stavu, bolestivost jakékoli části těla vylučuje psa ze zkoušek.

 • Zkoušek se nesmí zúčastnit feny v době hárání, kojící feny a feny v druhé polovině březosti.

 • V průběhu zkoušek je zakázáno používání ostnatého, elektrického a stahovacího obojku. Povolen je pouze hladký nestahovací obojek nebo postroj.

   

   

  1.            PŘEDSTAVENÍ TÝMU

  Tým se představí rozhodčímu a zároveň všem ostatním účastníkům zkoušek. Sdělí své jméno, jméno psa (psů), jeho (jejich) věk (případně původ - plemeno) a popíše jeho (jejich) povahu a přednosti. Dále seznámí přítomné se svými zkušenostmi nebo záměry v oblasti canisterapie. Zejména s tím, na jaké cílové skupiny se chce zaměřit (děti -> senioři; druh znevýhodnění...) a PROČ.

   

  Zkušební komisař na závěr ohodnotí celkový dojem z týmu na škále 0, 10, 20 nebo 30 bodů. Zkušební komisař sleduje tým po celou dobu průběhu zkoušek - tedy nejen během jednotlivých disciplín a všechna jeho pozorování se obrazí v následujícím hodnocení.

   

  30 bodů   získává tým, který působí vyrovnaně, ze kterého je cítit vztah plný důvěry, a ve kterém pes ochotně s psovodem spolupracuje a má spontánní zájem o kontakt s cizími lidmi, ať již mají odměny, nebo ne; canisterapeut je komunikativní a empatický, působí uvolněně a vyrovnaně, pružně reaguje na reakce klientů, se kterými je v neustálém kontaktu, nenechá se vykolejit nezdarem, snadno improvizuje; pes je průběžně chválen a motivován, dostává srozumitelné a jasné pokyny, je mu vytvářeno bezpečné prostředí pro práci

  20 bodů   získává tým, kde je třeba psa výrazněji motivovat ke spolupráci pomocí odměn; pes o cizí lidi projevuje zájem zejména kvůli odměnám, bez nich nadšení a zájem opadá; pes má drobné obtíže se sebekontrolou nebo se strachem, ale psovod tyto situace zvládá a umí si upravit podmínky pro práci tak, že tyto problémy jsou neznatelné a /nebo/ rychle odezní; canisterapeut není po celou dobu v kontaktu s klienty, jsou chvíle, kdy se více soustředí na svou činnost a na psa a vystoupení lehce ztrácí soudržnost; terapeut zapomíná na psa (pes zůstává často bez povelu nebo bez ujištění, že pracuje správně).

  10 bodů   získává tým, kde psovod hůře odhaduje schopnosti a reakce svého psa a má problémy s jeho motivací, umí se však s těmito situacemi vyrovnat; pes se obtížněji soustředí na činnost - vykazuje jiné zájmy, což se psovod snaží zvládnout v klidu a s nadhledem (bez nátlaku); pes se zajímá o cizí lidi primárně kvůli odměnám, bez nich neprojevuje prakticky žádný zájem, což canisterapeut při své práci zohledňuje; pes má obtíže se sebekontrolou nebo se strachem, ale psovod se tyto situace snaží zvládnout a snaží se si upravit podmínky pro práci; canisterapeut občas působí nesoustředěně, příliš často se věnuje psovi na úkor klientů nebo má problémy reagovat na vývoj situace, na komunikaci klientů apod.; canisterapeut zapomíná na psa, který se díky tomu ocitá v potenciálně nebezpečných situacích; pes zůstává bez povelu (bez jasné instrukce, co má dělat); pes je často bez ujištění, že pracuje správně (psovod psa nechválí, pes není odměňován); objevuje se nevhodná manipulace se psem, kterou pes strpí, ale reaguje na ni drobnými stresovými signály.

   

  0 bodů     získává tým, kde chybí vztah mezi psem a psovodem; pes odmítá spolupráci s psovodem a psovod jej nedokáže motivovat nebo jiným klidným způsobem tuto situaci řešit; psovod používá často rozkazovací tón a zákazové povely, na psa křičí, smýkám jím za obojek nebo postroj, škube vodítkem, vnucuje mu svou vůli za použití fyzického a psychického nátlaku... (pes jednoznačně vykazuje známky stresu); pes je neukázněný a obtížně ovladatelný; spontánní forma jeho kontaktu s klienty je až nebezpečná nebo nepříjemná (skáče, olizuje obličej, kouše, hrabe, škrábe...) a canisterapeut není schopen na toto chování reagovat a předem si upravit podmínky pro práci tak, aby se nevyskytovalo v neúnosné míře; canisterapeut budí dojem nepřipravenosti, odměřenosti či pohrdání; canisterapeutovi jde především o výkon a splnění vytčeného cíle bez ohledu na reakci psa nebo klientů; pes napadl nebo opakovaně obtěžoval jiné týmy (psy nebo lidi) i přes jejich žádost o zdržení se takového chování.

   

  Zkušební komisař je oprávněn kdykoliv během zkoušek vyloučit tým, v případě chování psovoda, které by ohodnotil nulou.

   

  2.            POVAHOVÉ TESTY TÝMŮ

  Povahové testy mají za úkol prošetřit vztah psa k cizím (novým) lidem. Jeho zájem o blízký kontakt. To jakým způsobem přebírá pamlsky. Zda není v některých ohledech jeho chování pro klienty potenciálně nebezpečné či nepříjemné.

  Situace, se kterými se tým setká během povahových testů, simulují běžnou canisterapeutickou praxi. Psovod-terapeut má tedy možnost stejně jako v běžné praxi komunikovat s figuranty a dle možností požádat figuranty, aby se zachovali tak, že umožní svému psovi uspět.

   

  Zkušební komisař každou testovací disciplínu ohodnotí na škále 0, 3, 7, 10 bodů:

  10 – získává pes, který se chová přátelsky, vyrovnaně, klidně, aktivně a spontánně navazuje kontakt s cizím člověkem; odměny přebírá jemně; psovod psa snadno ovládá a motivuje

  7 - získává pes, který potřebuje k navázání kontaktu s cizím člověkem odměny od psovoda nebo od klienta; odměny přebírá chtivě, ale psovod si umí upravit podmínky tak, aby bylo převzetí pamlsku bezpečné;

  3 – získává pes, který chová opatrně, mírně bázlivě nebo nejistě, ale o kontakt přesto stojí, zvláště, je-li za něj odměňován; nebo pes, který se obtížně ovládá a má tendenci se vrhat po odměnách nebo po lidech a snadno se vzruší, extrémně olizuje; v obou případech psovod umí svému psovi upravit podmínky, umí jej podpořit, uklidnit a je psovi oporou

  0 – získává pes, který nemá žádný zájem o kontakt, chová se bázlivě (i přes pomoc psovoda); pes, který se projevil agresivně nebo je příliš vzrušivý (skáče, škrábe, vrhá se na figuranty...) a psovod jej nedokáže preventivně usměrnit a uklidnit (tj. situace by byla nebezpečná pro klienty)

  Pes, který v některé z testovaných disciplín získá 0 bodů, je z dalších zkoušek vyloučen.

   

  2.1.        Setkání se zkušebním komisařem

Aktivita simuluje první setkání psa s klientem. Psovod-terapeut by měl se zkušebním komisařem komunikovat, jako by se jednalo o skutečnou canisterapeutickou praxi.

Psovod-terapeut vedoucí psa na volno (nemusí mít obojek ani postroj) nebo na vodítku předstoupí před zkušebního komisaře. Psa komisaři představí a vysvětlí mu (předvede), jak má psa správně hladit nebo podrbat tak, aby se to psovi líbilo. Zkušební komisař psa zavolá a začne jej hladit. Zkušební komisař má právo zachovat se i lehce mimo instrukce psovoda-terapeuta (např. začít psa hladit proti srsti) nebo spontánně psa obejmout apod. Psovod-terapeut má za úkol adekvátně reagovat. V této první fázi nemá zkušební komisař žádné odměny; psovod-terapeut motivovat psa může.

 

2.2.        Předání pamlsku zkušebním komisařem

Aktivita simuluje první setkání psa s klientem. Psovod-terapeut by měl se zkušebním komisařem komunikovat, jako by se jednalo o skutečnou canisterapeutickou praxi. Tato disciplína bez přerušení navazuje na disciplínu 2.1.

Zkušební komisař odmění psa několika pamlsky, které obdrží od psovoda-terapeuta. Psovod-terapeut má možnost instruovat komisaře, jakým způsobem má pamlsek psovi podat tak, aby se vyhnul štípnutí, otření prstů o zuby, spolknutí celé dlaně apod. Vítáme, pokud je psovod-terapeut náležitě vybaven pro případ, že jeho pes hodně slintá.

 

2.3.        Reakce na skupinu lidí

Aktivita simuluje první setkání psa se skupinkou cca pěti klientů, z nichž jeden bude sedět na židli (nebo na vozíku) a jeden bude o berlích, kteří projevují přátelský zájem o psa (figuranty mohou být kromě zkušebních komisařů i další účastníci zkoušek). Psovod-terapeut může libovolně motivovat svého psa a hodnotí se i jeho komunikační dovednosti či řešení nečekané situace, jako že některý figurant nedosáhne na psa apod. Pes může být na volno (bez postroje nebo obojku) nebo na vodítku.

Všichni lidé si postupně psa pohladí a předají mu pamlsek, který obdrží od psovoda. Toto první setkání probíhá tak, že lidé jsou semknuti cca do kruhu zády k sobě (mohou stát, dřepět, klečet, ležet...) a psovod-terapeut je se psem obchází z vnějšku. Poté se figuranti obrátí tvářemi k sobě a vytvoří tak těsný hlouček, ve kterém je ovšem dostatečný prostor pro psa. Psovod motivuje psa, aby vešel dovnitř skupinky, kde si všichni budou chtít pohladit najednou psa a dát mu pamlsek. Psovod-terapeut má možnost s figuranty komunikovat, instruovat je a upravit si tak jejich přístup ke psu.

 

 

3.            POSLUŠNOST

Každá dovednost z poslušnosti se vždy přezkušuje 3x, a to s tím, že se postupně zvyšuje náročnost úkolu - úrovně a), b) a c). Zkušební komisař má právo v odůvodněných případech umožnit týmu zkoušku poslušnosti dané úrovně jednou opakovat. Psovod se může rozhodnout na úroveň b) nebo c) již nenastoupit. Pokud tým neuspěje v úrovni b), nenastupuje již na úroveň c).

Každá z úrovní obtížnosti přezkušovaných dovedností se hodnotí zvlášť na škále 0-3 body. Tým je vyloučen ze zkoušek, pokud se mu ani při opakovaném pokusu nepodaří splnit kteroukoliv jednu z dovedností úrovně a).

 

 

3.1.        Odvolání

Psovod-terapeut vyzve psa, aby se šel podívat za figurantem.  Na pokyn zkušebního komisaře psovod-terapeut přivolává psa. Pokyn k přivolání přichází ve chvíli, kdy se psovod-terapeut vzdálí od psa na cca 2 m (tato hranice je vhodným způsobem např. provazem, křídou... vyznačena okolo figuranta). Časový limit pro přivolání je 15 vteřin. Přivolání končí fyzickým kontaktem psovoda-terapeuta a psa (pohlazení, odměnění, připoutání na vodítko...). Psovod-terapeut může využít libovolných motivačních prostředků, ale nesmí přitom žádnou částí těla překročit vymezenou dvoumetrovou hranici.

 

a)            Figurant se snaží zaujmout psa pamlsky, ale pouze mu je ukazuje, nedává ochutnat (je možné použít pamlsky psovoda-terapeuta). Jakmile psovod-terapeut psa začne přivolávat, figurant přeruší interakci se psem.

 

b)           Figurant se snaží zaujmout psa pamlsky, které mu dává ochutnat (je možné použít pamlsky psovoda-terapeuta). Jakmile psovod-terapeut psa začne přivolávat, figurant přeruší interakci se psem.

 

c)            Figurant se snaží zaujmout psa pamlsky, které mu dává ochutnat (je možné použít pamlsky psovoda-terapeuta). Jakmile psovod-terapeut psa začne přivolávat, figurant přestane psa krmit, ale pamlsky mu i nadále ukazuje a udržuje s ním kontakt.

 

 

Nejvyšší bodové hodnocení (3) = pes okamžitě reaguje na první přivolávací povel.

Průměrné bodové hodnocení (2) = pes zaváhal, psovod musel použít více přivolávacích povelů.

Nejnižší bodové hodnocení (1) = pes nakonec přišel v časovém limitu, ale psovod musel mnohokrát použít přivolávací povely, lákat psa na pamlsky, pobíhat...; pes přichází k psovodovi evidentně bez nadšení - pomalu, krokem, obloukem apod.

Cvik není splněn, pokud se psovodovi nepodaří psa přivolat v časovém limitu, nebo pokud psovod přijde ke psu blíže jak na 2 metry.

 

3.2.        Odložení

Úkolem psa je setrvat na místě po dobu 15ti vteřin bez přítomnosti psovoda-terapeuta (čas začíná běžet poté, co psovod-terapeut dojde na určené místo vzdálené cca 10 m od psa). Poloha psa není důležitá - pes může sedět, ležet, různě se rozvalovat...  Psovod-terapeut je vždy v dohledu, ale může být vyzván, aby se posadil ke stolu, dřepl si na zem, opřel se zády o zeď apod. - tj. psovod-terapeut nebude stát formálně „v pozoru“ před psem. Při odkládání psa může psovod-terapeut využít libovolné povely, ale ve chvíli, kdy se od psa vzdálí, by jej již neměl povelovat.

Zkušební komisaři hodnotí 15 vteřin, kdy je psovod-terapeut na určeném místě. Nehodnotí chování psa během odcházení psovoda-terapeuta, avšak hodnocení nemůže vůbec začít, pokud pes nesetrvá na místě (psovod terapeut se může 1x vrátit a psa znovu na určeném místě odložit). Odložení může psovod-terapeut ukončit libovolně - např. přivoláním nebo tím, že ke psovi dojde - není předmětem hodnocení.

 

a)            Pes není při odložení nijak rušen.

 

b)           Mezi odloženým psem a jeho psovodem-terapeutem projde tam a zpět skupinka lidí.

 

c)            K psovodovi-terapeutovi přijde člověk, který odpoutá jeho pozornost od odloženého psa - např. jej požádá o nahlédnutí do mapy.

 

Nejvyšší bodové hodnocení (3) = pes v naprostém klidu setrvává na místě.

Průměrné bodové hodnocení (2) = pes je viditelně nervózní a mění svou polohu (např. si sedne, nebo vstane), ale setrvá na místě; psovod-terapeut musel vydat jeden povel ze své vzdálené pozice.

Nejnižší bodové hodnocení (1) = pes se posune o méně než o délku svého těla; psovod-terapeut musí ze své pozice dávat psovi opakovaně povely.

Cvik není splněn, pokud pes opustí svou pozici, a to o vzdálenost větší, než je délka jeho těla během 15ti vteřin odložení. Cvik není splněn, pokud pes nesetrvá na místě ve chvíli, kdy psovod-terapeut odchází od psa.

 

3.3.        Společná chůze s vodítkem

Vodítko by mělo být po celou dobu chůze prověšené, může sloužit jako komunikační nástroj či pojistka. Není povoleno, aby psovod-terapeut za vodítko silou tahal nebo škubal psem. Při tomto cviku bude pes v postroji a vodítko bude použité klasické cca 120 - 150 cm dlouhé.

Chůze s vodítkem se prověřuje na vytyčené dráze (mety, kužely, lana...) o délce cca 15 - 20 metrů.

Není povoleno psa provést dráhou s odměnou u čumáku. Odměnit pamlsky nebo hračkou je možné psa až na konci dráhy, nikoliv v jejím průběhu.

 

a)            Tým kráčí svým tempem po vytyčené dráze v příslušném prostředí bez jakýchkoliv přidaných rušivých vlivů.

 

b)           Tým kráčí svým tempem po vytyčené dráze, kde jsou jim v cestě položeny předměty a překážky - např. tyče, lana, deky, plachty  apod.

 

c)            Tým kráčí svým tempem po vytyčené dráze, v jejímž okolí jsou lákavé předměty - např. miska s pamlsky,  párek, hračky apod. Předměty jsou položeny ve vzdálenosti minimálně 1 m od hranice dráhy.

 

Nejvyšší bodové hodnocení (3) = pes jde po celou dobu na prověšeném vodítku, reaguje na pokyny psovoda-terapeuta.

Průměrné bodové hodnocení (2) = pes jde po většinu doby na prověšeném vodítku; pokud pes vodítko napnul, velice rychle se sám opravil a pokračoval v chůzi s psovodem-terapeutem.

Nejnižší bodové hodnocení (1) = pes velice často napíná vodítko, psovod-terapeut jej musí slovně pobízet a přesvědčovat, aby s ním pokračoval v cestě; psovod-terapeut se do vodítka zamotává.

Cvik není splněn, pokud psovod-terapeut používá vodítko k tažení psa; pokud pes odtáhne psovoda-terapeuta mimo dráhu; pokud pes sežere lákadlo mimo dráhu; pokud pes odmítne s psovodem-terapeutem pokračovat...

 

 

4.            CANISTERAPEUTICKÉ DOVEDNOSTI TÝMU

Všechny oddíly tohoto bloku zkoušek mohou být realizovány najednou, nebo postupně s přestávkou. Figuranty, kteří budou představovat klienty, jsou ostatní účastníci zkoušek. Přezkušovaný tým vždy sdělí figurantům, v jakém věku a s jakým handicapem mají klienty herecky ztvárnit a ti se o to pokusí :-) Figuranti nesmí ztěžovat práci přezkušovanému týmu tím, že budou cíleně „zlobit“ nebo naschvál libovolným způsobem sabotovat program.

Zkušební komisař může požádat figuranty o osobní názor, o sdělení pocitů, zážitků apod.

Skupina klientů = minimálně 3 - maximálně 6 osob.

Pomůcky si zajišťuje psovod-terapeut, pokud se s pořadatelem nedohodne jinak.

 

Zkušební komisař hodnotí na škále 0 - 5 bodů u každé disciplíny zvládnutí komunikace, obsahu a zacházení se psem (celkem je možné získat za každou disciplínu až 15 bodů). Pokud tým v kterékoliv disciplíně bude z některého hlediska (a) - c)) ohodnocen nulou, je vyloučen ze zkoušek.

a)            komunikativní dovednosti (srozumitelnost projevu, udržování kontaktu s klienty, reakce na odezvu klientů, formulace a podání odpovídající cílové skupině, emoční ladění psovoda...)

b)           obsah a náplň programu (cíle - přínos, míru zapojení všech účastníků, organizační dovednosti, náročnost odpovídající cílové skupině...)

c)            zacházení se psem (týmová souhra, vhodnost aktivit, komfort a bezpečnost psa, povelová technika, ochota psa ke spolupráci, chování psa v odložení, reakce psovoda-terapeuta na případné nezdary...)

 

4.1.        Rozhovor na psí téma se skupinou klientů

Pes je přítomen, ale může ležet v pelíšku, v boudičce, nebo být na vodítku.

Psovod-terapeut  má za úkol vést rozhovor s klienty na psí téma - například:

 • představení přítomného psa

 • plemena psů

 • jak se o psy starat, čím se psi krmí

 • jak psi pomáhají člověku; co je to canisterapie

 • psí sporty a jak si hrát se psy

 • chov psů (psi bez PP/s PP; jak se rodí a rostou štěňátka...)

 • psí terminologie (části psího těla, psí pomůcky...) apod.

Cílem je, aby se klienti co nejvíce zapojovali do rozhovoru (odpovídali na otázky psovoda-terapeuta; hlásili se; používali posunky; projevovali emoce...), a aby nebyli pouhými pasivními příjemci informací.

Délka rozhovoru cca  3 - 5 minut.

 

4.2.        Simulace canisterapeutické praxe se skupinou klientů

Simulovaná praxe by měla trvat cca 15 - 20 minut a pes by měl být aktivně zapojen cca 1/2 času (tj. 2/2 času může být odložený v pelíšku, v boudičce a psovod-terapeut se může s figuranty věnovat aktivitám bez psů). Psovod-terapeut má možnost zvolit si jednoho z figurantů za osobu odpovědnou za klienty, která mu může s programem pomáhat.

Konkrétní  pojetí / náplň simulace není nijak omezeno s tím, že by mělo jít o náročnější program vycházející z předpokladu, že canisterapeutický tým se již s klienty zná a delší dobu s nimi spolupracuje (figuranti přinejmenším vědí, jak se pes krmí a hladí). Vítáme tedy jiné aktivity, než úvodní představení se novému kolektivu.

Cílem je ověřit si, zda si psovod-terapeut umí sestavit smysluplný program, zorganizovat dění, komunikovat zároveň se psem a s klienty apod.

 

4.3.        Simulace individuální canisterapeutické praxe s klientem

Psovod-terapeut si zvolí libovolný cvik, trik, dovednost, kterou se pokusí během cca 5ti minut vysvětlit a realizovat s jedním z figurantů. Cílem je ověřit si schopnost psovoda-terapeuta vysvětlit srozumitelně úkol (případně naučit postupně příslušné dovednosti) a schopnost psa pracovat i s cizí osobou.

Konkrétní pojetí / náplň simulace není nijak omezeno s tím, že by mělo jít o náročnější program vycházející z předpokladu, že canisterapeutický tým se již s klientem zná a delší dobu s ním spolupracuje (figurant přinejmenším ví, jak se pes krmí a hladí). Vítáme tedy jiné aktivity, než úvodní představení se novému kolektivu. Nemusí se jednat pouze o triky (např. aportování, podávání pacek...) ale může se jednat i o mazlení se se psem, relaxaci a pod.

Pes je v tomto bodě po celou dobu přítomen (pozoruje), nebo se dění aktivně účastní.

 

 

Schváleno členskou schůzí spolku dne 7. června 2017

 

 

 

 

 Hana Böhmová

 předsedkyně spolku