Jdi na obsah Jdi na menu
 


JdeTo Klub, z. s.

Stanovy spolku

 

 

Čl. I

Název a sídlo spolku

 

Spolek nese název JdeTo Kub, z. s. (dále jen „spolek“) a má své sídlo na adrese U Sokolovny 140/2, Ostrava - Petřkovice, PSČ 725 29.

 

Čl. II

Účel spolku

 

Účelem spolku je rozvoj, podpora, propagace a vzdělávání v oblastech terapií za pomoci zvířat - animoterapie, zooterapie, canisterapie, felinoterapie, hipoterapie a poskytování terapie za pomoci zvířat.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. poskytováním terapie za pomoci zvířat,

 2. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

 3. posuzování vhodnosti povah zvířat určených pro terapii a odborné vzdělávání terapeutů,

 4. pořádání seminářů, přednášek, workshopů a konferencí směřujících k rozvoji terapeutických týmů a k osvětě odborné i laické veřejnosti,

 5. propagace aktivit spolku a osvěty např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,

 6. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

 7. poradenské a konzultační činnosti,

 8. účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících terapie za pomoci zvířat,

 9. účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy terapeutů a terapeutických zvířat; vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy terapeutů a terapeutických zvířat,

 10. zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví.

   

  Čl. IV

  Vedlejší činnost spolku - hospodářská činnost

Spolek provozuje hospodářskou činnost spočívající v podnikání na základě živnostenského oprávnění s tím, že zisk z této činnosti bude použit k naplnění hlavního účelu činnosti spolku nebo na financování správy spolku:

 

 1. organizování sportovních činností se zapojením zvířat - pořádání závodů, zkoušek, táborů, soustředění apod.

 2. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, přednášek apod.

   

   

  Čl. V

  Členství ve spolku

 3. Členství ve spolku může být dvojího druhu:

  1. čestné členství

  2. řádné členství

    

   2. Čestným členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Čestné členství ve spolku vzniká schválením nominace členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními čestnými členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

   3. Čestný člen spolku má právo:

   a) předkládat na jednání členské schůze návrhy, připomínky a podněty a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

   b) volit předsedu spolku,

   d) předkládat na členské schůzi nominaci nového čestného člena,

   e) bezplatně aktivně užívat služeb a materiálních výstupů poskytovaných spolkem.

    

   4. Čestný člen spolku má povinnost:

   a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,

   b) aktivně hájit a propagovat zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

   c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání členské schůze a výroční členské chůze a přispívat ke zlepšení jejich práce,

   d) aktivně se podílet na praktické činnosti spolku.

    

   5. Čestné členství ve spolku zaniká:

   a) doručením písemného oznámení o vystoupení čestného člena předsedovi,

   b) úmrtím čestného člena,

   c) zánikem spolku,

   d) vyloučením čestného člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské nebo výroční členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

    

   6. Řádným členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Řádné členství ve spolku vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Členský příspěvek se platí na období jednoho kalendářního roku. O výši členského příspěvku rozhoduje členská schůze.

   7. Řádný člen spolku má právo:

   a) účastnit se jednání členské schůze s hlasem poradním,

   b) předkládat na jednání členské schůze návrhy, podněty a připomínky,

   c) aktivně se podílet na praktické činnosti spolku,

   d) aktivně užívat služeb a materiálních výstupů poskytovaných spolkem za zvýhodněných podmínek.

    

   8. Řádný člen spolku má povinnost:

   a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

   b) aktivně hájit a propagovat zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

   c) účastnit se výroční členské schůze a prezentovat zde své aktivity vedoucí k naplňování hlavní činnosti spolku,

   d) platit členské příspěvky.

    

   9. Řádné členství ve spolku zaniká:

   a) doručením písemného oznámení o vystoupení řádného člena předsedovi,

   b) úmrtím řádného člena,

   c) zánikem spolku,

   d) vyloučením řádného člena členskou schůzí, v případě, že se řádný člen bez omluvy třikrát po sobě nezúčastní zasedání výroční členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem,

   e) nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě splatnosti.

    

   10. Seznam všech čestných i řádných členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

   11. Veškeré vypořádání vůči čestnému i řádnému členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

    

   Čl. VI

   Orgány spolku

    

   Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

   a) výroční členská schůze,

   b) členská schůze,

   c) předseda.

    

   Čl. VII

   Členská schůze

    

   1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho čestných členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

   a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

   b) volí předsedu a odvolává jej,

   c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

   d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

   e) schvaluje nominace nových čestných členů a rozhoduje o vyloučení čestných i řádných členů,

   f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

   g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

   h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

   i) rozhoduje o výši a o lhůtě splatnosti členských příspěvků řádných členů,

   j) schvaluje zkušební nebo soutěžní řády,

   j) rozhoduje o zániku spolku.

    

   2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

    

   3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina čestných členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda čestným členům spolku elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou čestný člen uvedl v přihlášce, případně na později čestným členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději tři dny před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda čestným členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. Informace o konání zasedání členské schůze a o programu jednání bude zveřejněna nejpozději deset dní před jeho konáním na webových stránkách tak, aby tato informace byla přístupna řádným členům spolku.

   4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

   5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech čestných členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných čestných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý čestný člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy čestných členů si jsou rovny. Členské schůze se mohou účastnit i řádní členové, avšak pouze s hlasem poradním. Účast či neúčast řádných členů němá vliv na usnášeníschopnost členské schůze.

    

   6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 tohoto článku, lze rozhodnout jen se souhlasem všech přítomných čestných členů spolku.

   7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje předseda spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva čestní členové přítomní na zasedání členské schůze.

    

    

   Čl. VIII

   Výroční členská schůze

   1. Výroční členská schůze je orgánem, v rámci jehož zasedání si řádní i čestní členové spolku prezentují navzájem své aktivity vedoucí k naplňování hlavní činnosti spolku. Čestní členové informují na výroční členské schůzi řádné členy o činnosti spolku. Výroční členská schůze nerozhoduje ani nehlasuje o žádné záležitosti spolku. Z konání výroční členské schůze se nepořizuje zápis.

    

   2. Zasedání výroční členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně, a to za podmínky, že spolek má k 1. lednu daného roku minimálně pět řádných členů. Je-li řádných členů méně, výroční členská schůze se v daném kalendářním roce nesvolává. Informaci o konání zasedání výroční členské schůze zasílá předseda čestným i řádným členům spolku elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději třicet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Informace o konání zasedání výroční členské schůze a o programu jednání bude zveřejněna nejpozději třicet dní před jeho konáním na webových stránkách tak, aby tato informace byla přístupna všem členům spolku.

    

   Čl. IX

   Předseda

    

   1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. Předseda za spolek jedná samostatně.

   2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá dne následujícího po dni volby.

    

   3. Předseda je povinen:

   a) svolávat a řídit zasedání členské schůze,

   b) svolávat a řídit zasedání výroční členské schůze,

   c) vést řádně agendu členské schůze, výroční členské schůze a seznam členů spolku,

   d) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

    

    

Čl. X

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

 

O zrušení spolku rozhoduje členská schůze, která také jmenuje likvidátora. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

 

 

 

V Ostravě 15. května 2019

 

 

 

 

Zapsala: Hana Böhmová                                                    Ověřila: Petra Marečková